چاپ بازوبند و حتی بازوبند های مذهبی را می توان مهمترین بخش مراسمات و مراسمات مذهبی دانست که برای مراسمات به عنوان راهنما و حتی شناخت عوامل اجرایی مراسمات مذهبی از بازوبند مذهبی استفاده می شود.

این بازوبند ها در کاربرد های غیر مذهبی هم کاربرد دارد و برای شناسایی عوامل اجرایی مراسمات مختلف نیز کاربرد دارد اعم از مراسمات رسمی ، مراسمات معارفه و…که این محصول بازوبند را تبدیل به یک کالای مناسب برای این مراسمات کرده است

بازوبند

نمونه کارها